Arbeids- en Organisatiedeskundige expertise

Elk bedrijf krijgt op termijn te maken met vraagstukken op het gebied van arbeid, verzuim en re-integratie. Het adviseren over het inrichten van uw organisatie op deze terreinen is waar Peter Tuerlings zich als arbeids- en organisatiedeskundige in gespecialiseerd heeft.

Vragen die aan Tuerlings@work regelmatig gesteld worden zijn:
Al deze vragen, en meer, worden niet alleen beantwoord, maar begeleid om er een goede invulling aan te geven. Op de door u gesignaleerde probleemgebieden wordt voor uw bedrijf alles in kaart gebracht waarbij rekening wordt gehouden met zowel de eisen die de wetgever stelt als de wensen van zowel werkgever als werknemer.Denk hierbij aan het opzetten of doorontwikkelen van:
Training en coaching

In de visie van Tuerlings@work is de leidinggevende binnen een organisatie de eerstverantwoordelijke voor de aanpak van verzuim.Hij dient dan ook de tools te bezitten om het verzuim en verzuimgedrag van werknemers positief te be´nvloeden. Op basis van uw wensen kan er een programma worden opgesteld om leidinggevenden te trainen en coachen in hun rol als casemanager in verzuimbegeleiding. Hierbij ligt de nadruk op het voeren van (frequente) verzuimgesprekken en het aanspreken van medewerkers op ongewenst verzuimgedrag

Via rollenspellen met een acteur worden onder andere verzuimgesprekken en situaties nagespeeld.
Neem voor meer informatie en een vrijblijvend advies over uw specifieke vraag contact op.