Privacy verklaring

Inleiding

Peter Tuerlings gaat zo zorgvuldig mogelijk om met alle persoonsgegevens die hij verwerkt, waaronder die van haar opdrachtgevers, medewerkers en andere relaties. Alle persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

De bedrijfsgegevens van Tuerlings@Work zijn als volgt:

Bedrijfsadres: Vendelstraat 12, 5268 CW Helvoirt
E-mailadres: info@tuerlingsatwork.nl
KvK-nummer: 50328794

Van wie worden er persoonsgegevens verwerkt?

Tuerlings@Work verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen bij zijn) opdrachtgevers, medewerkers, ketenpartners (zoals bedrijfsartsen, collega-arbeidsdeskundigen, re- integratiebegeleiders enz.) en eventuele andere personen waarmee Tuerlings@Work contact onderhoudt.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Tuerlings@Work verwerkt persoonsgegevens op grond van de volgende doelen en gronden:

 • om uitvoering te geven aan overeenkomsten, in het bijzonder opdrachten die ertoe strekken
  om arbeidsdeskundige onderzoeken uit te kunnen voeren conform Wet verbetering
  Poortwachter of de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in
  verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid te verzorgen,
 • voor zover dat nodig is om dergelijke overeenkomsten tot stand te brengen,
 • omdat Tuerlings@Work daar een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijvoorbeeld om te kunnen
  communiceren, in contact te kunnen blijven en/of in contact te kunnen komen met
  voormalige, huidige en potentiële klanten en relaties;
 • en in een voorkomend geval omdat Tuerlings@Work dat wettelijk verplicht is

Indien nodig, kan Tuerlings@Work uw toestemming vragen voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens. U hebt dan te allen tijde het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken.

Om welke soorten gegevens gaat het?

Alleen indien dit in overeenstemming is met de bovenstaande doelen en gronden, verwerkt Tuerlings@Work uw persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens er verwerkt worden, is telkens afhankelijk van wat er in de gegeven context nodig is. U kunt van Tuerlings@Work verwachten dat zij niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is en conform de gedragsnormen van de Stichting Register Arbeidsdeskundige (SRA) en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) is toegestaan.

De verwerkte persoonsgegevens kunnen onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens (van klanten) en gegevens die nodig zijn om effectief invulling te geven aan het uit kunnen voeren van arbeidsdeskundige onderzoeken/de re-integratie en/of begeleiding van de werknemer.

Ook kan het voorkomen dat Tuerlings@Work zelf persoonsgegevens verzamelt, bijvoorbeeld als dat nodig is voor de continuïteit van haar bedrijfsvoering of het organiseren dan wel bijwonen van een evenement. Dit zijn dan telkens persoonsgegevens die door u als betrokkene zelf vrijwillig beschikbaar zijn of worden gesteld, bijvoorbeeld online.

Hoe zit het met beveiliging en vertrouwelijkheid?

Tuerlings@Work heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Tuerlings@Work draagt ervoor zorg dat de door haar verwerkte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Tuerlings@Work legt gelijkwaardige verplichtingen op het gebied van beveiliging en vertrouwelijkheid op aan door haar ingeschakelde verwerkers.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Tuerlings@Work bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de op pagina één beschreven doelen te realiseren. Na afronding van een overeenkomst, worden de persoonsgegevens die enkel in verband met die overeenkomst zijn verwerkt, in ieder geval bewaard zolang de kans bestaat dat nog na contact plaats kan gaan vinden.

Met welke derden worden persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden door Tuerlings@Work uitsluitend als dit voor een van de hiervooromschreven doeleinden nodig is, doorgegeven aan derden. Voor het effectief adviseren en begeleiden van re-integrerende medewerker kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn persoonsgegevens te delen met andere partijen, zoals een verzuimcoördinator of een re-integratieadviseur. Ook kan het zo zijn dat Tuerlings@Work een andere professionele partij inschakelt of diensten laten uitvoeren in het kader waarvan persoonsgegevens doorgegeven worden, zoals voor:

 • documenten- en dossierbeheer
 • financiële administratie en verslaglegging
 • ICT en dienstverlening daar omheen
 • faciliteren van websites en sociale media-accounts

Worden er ook online persoonsgegevens verwerkt?

Website
Tuerlings@Work maakt op zijn website, www.tuerlingsatwork.nl, geen gebruik van cookies, althans enkel van functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op een computer, tablet, smartphone of ander device. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede technische werking van de website en uw gebruiksgemak, bijvoorbeeld het onthouden van voorkeursinstellingen.

Sociale media
Tuerlings@Work maakt gebruik van sociale media zoals LinkedIn. Indien er door Tuerlings@Work persoonsgegevens op sociale media worden geplaatst, gebeurt dat altijd ter verwezenlijking van de doelen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Op berichten die derden op de sociale media- account(s) van Tuerlings@Work plaatsen of op het doorplaatsen van berichten heeft Tuerlings@Work geen directe invloed. Daarvoor aanvaardt hij dan ook geen aansprakelijkheid. Mocht u op de sociale media-account(s) van Tuerlings@Work ongewenst persoonsgegevens van uzelf tegenkomen, neem dan contact op met Tuerlings@Work.

Gegevens die u zelf publiceert op social media kunnen bovendien (automatisch) worden verwerkt door de betreffende social media-provider. Dit spreekt voor zich, maar Tuerlings@Work vindt het toch goed u hier ter volledigheid op te wijzen.

Websites van derden
In de digitale uitingen van Tuerlings@Work (zoals website, sociale media-accounts en mailings) kunnen hyperlinks naar andere websites staan. Tuerlings@Work kan niet instaan voor hoe die partijen omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook uitdrukkelijk alleen van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens door Tuerlings@Work.

Welke rechten hebt u als betrokkene

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging indienen bij Tuerlings@Work. Indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u per e-mail bezwaar maken en/of verzoeken om de verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U dient uw verzoek of bezwaar te richten aan info@tuerlingsatwork.nl U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen hebt bij hoe Tuerlings@Work met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u echter ook altijd vragen om een mondelinge toelichting. Tuerlings@Work geeft die graag.

Let op

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Oude versies verliezen daarmee hun gelding. Op de website van Tuerlings@Work vindt u altijd de meest recente versie.